26
01/2011
0

Statisztika a 2010. évi radiológiai tevékenységről

Az Országos Szakfelügyelő Főorvos utasítására
a 2010. évi radiológiai tevékenységről készült statisztikai jelentést 2011. január 31-ig kell elküldeni a

 • a Megyei Szakfelügyelő Főorvosnak, továbbá
 • az OSSKI-nak is e-mail-en Váradi Csaba OSSKI munkatársnak.
 • Az elvégzett vizsgálatok adatainak átadása DBF, vagy Excel (xls) fájlban történik
 • Az adatjelentést évente kell elkészíteni és megküldeni e-mailben (postán nem kell) az OSSKI (mailto: varadi@osski.hu )
 • és a Megyei Radiológus Szakfelügyelő Főorvos részére, az OEP-nek küldött adatoknak megfelelően; az utóbbi részére e-mailben és amennyiben kéri, CD-n is
 • Beérkezési határidő: a tárgyévet követő január 31-a
 • Az éves jelentés állomány neve: a vizsgálatot végző intézet (9 jegyű) ANTSZ azonosító kódja. A teljesítményre vonatkozó jelentés-állomány struktúrája (egyetlen sorának adattartalma): 
Name
Type
Size
Megjegyzés
ÉV
character
4
a tárgyév négy jegye (2010)
ÁNTSZ
character
9
az ellátást végző intézmény
azonosítója
JVF
character
1
járó- vagy fekvőbeteg;
a térítési kategória kódját kell
rögzíteni, mely 1 vagy 6.
WHO
character
5
WHO kód; az elvégzett
diagnosztika kódja
VIZSGSZ
numeric
7
vizsgálat szám (az adott térítési
kategóriában elvégzett
vizsgálatok száma)
BETEGSZ
numeric
7
vizsgálatszámhoz tartozó betegszám
 

Az éves statisztikához tartozó egyéb adatokat, szintén (lehetőleg ugyanazon) CD vagy floppy adathordozón szükséges megküldeni a Megyei Radiológus Szakfelügyelő Főorvos részére Word dokumentum formájában, illetve ennek első oldalát nyomtatott változatban is mellékelni szükséges.

A Word dokumentumot és az adatbázist az OSSKI részére csak E-mail-ben kell elküldeni (varadi@osski.hu), postán nem kérik.

A jelentés elkészítéséhez szükséges leírás és nyomtatvány letölthető innen:

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

25
01/2011
0

Jó tudni - Személyi Dozimetria

Az egészségügyi miniszter 16/2000. (VI. 8.) EüM. rendelete a foglalkozási sugárterhelés ellenőrzésének szabályairól is intézkedik [9.§ (2), 2. sz. függelék a 2. sz. melléklethez, továbbá az 59/2005. (XII. 20.) EüM. rendelettel módosított 13. sz. melléklet]:

1. Az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat szerepe

 1. A Rendeletben az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) számára a foglalkozási sugárterhelés hatósági ellenőrzésével kapcsolatban előírt feladatokat az Intézet részéről az e célfeladatok végrehajtására alapított szervezeti egysége, az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat (OSzDSz) hajtja végre.

2. Dózismérő filmek kezelése, cseréje

 1. A dózismérő filmet úgy kell a filmtartó kazettába helyezni, hogy a film típusjelzéssel ellátott hátoldalán látható fekete pont a kazetta zöld pontos sarkába kerüljön. A dózismérő filmet tartalmazó kazettát a zöld pontos oldalával előre nézően, a szívtájékon kell hordani. (A dózismérő film szabálytalan behelyezése, vagy a kazetta helytelen hordása a kiértékelést lehetetlenné teheti.)
 2. A dózismérő filmet kizárólag a rányomott sorszám első két számjegyével jelzett, illetve 2 hónapos ellenőrzési időszak esetén még az azt követő hónapban szabad viselni. A kiadáskor a sorszámozott dózismérő filmek munkahelyek, személyek és mérési időszakok szerint kerülnek rögzítésre és archiválásra az országos nyilvántartásban, az egyidejűleg kiküldött "Adatlapnak" megfelelően. Ebből következik, hogy a használatlan dózismérő filmeket is vissza kell küldeni, azokat sem lehet későbbi periódusban viselni.
 3. Az "Adatlap" szerinti film-személy összerendelést kell követni, ettől csak indokolt esetben (pl. személyi változás) lehet eltérni.
 4. A dózismérők visszaküldésének határideje az ellenőrzési időszak végét követő hónap 6. napja.
 5. A filmeket sorszám szerinti sorrendbe gyűjtve kérik visszaküldeni.
 6. A határidő után visszaérkezett filmek pótlólagos kiértékelését csak indokolt vagy rendkívüli esetben tudják elvégezni (a dozimetriai ellenőrzés hiányáért a munkáltató, illetve sugárvédelmi szolgálata felelős a R. 2. számú függelékének 4. és 6. pontja szerint).
 7. A dózismérő filmet a munkavégzésen kívüli időszakban mesterséges forrásból származó sugárzástól mentes helyen kell tárolni (ez érvényes a kazettába még nem helyezett, ki nem osztott filmekre is!).
 8. A dózismérő filmekkel együtt kapott „Adatlapot” a kiosztás esetleges változásait feltüntetve, az ellenőrzési időszakot követően 1 példányban kell a filmekkel együtt visszaküldeni.

3. A filmtartó kazettára vonatkozó tudnivalók

 1. A kazetta az OSSKI tulajdona (a rendelet 13. számú melléklet, 16. pont), azt az ellenőrzésre bejelentett létszámnak megfelelő mennyiségben kölcsönzi az OSSKI OSzDSz a munkáltató/intézmény rendelkezésére.
 2. Új kazetta csak az ellenőrzött létszámot növelő, új munkavállaló számára igényelhető (ha a bejelentett létszámon belül csupán a munkavállaló személye változik, számára a meglévő kazettát kell kiadni).
 3. Az ellenőrzésre bejelentett munkavállaló munkaviszonyának, illetve dozimetriai ellenőrzésének megszűnése vagy hosszabb idejű szüneteltetése esetén a kazettát az OSSKI OSzDSz-nek vissza kell küldeni (a R. 2. számú melléklete 2. számú függelékének 3. pontja).
 4. A kazetta elvesztése vagy használhatatlanná válása esetén a munkáltató az 59/2005. (XII. 20.) EüM. rendelettel módosított R. 13. számú melléklet 16. pontjához tartozó lábjegyzet szerint a mindenkori beszerzési árat köteles megtéríteni.
 5. A kazettában rögzített bármelyik fémszűrő – természetes elhasználódás okozta – meglazulása vagy hiánya esetén a hibás kazettát az OSSKI OSzDSz-nek vissza kell küldeni, a javítás vagy pótlás ilyen esetekben díjmentes. (Szűrőhiányos vagy sérült kazetta használata a film kiértékelését lehetetlenné teszi.)
 6. Kizárólag csak az OSSKI által biztosított, "Loxford 30GS/MK1A" típusú ún. "zöldpontos" ("Green Spot") filmtartó kazettát szabad használni!

4. Ellenőrzött létszám, adatok és cím bejelentése

 1. A munkavállaló központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzése a munkáltató megrendelése alapján történik. A megrendelésben fel kell tüntetni az ellenőrzésben közvetlenül érintett szakmai osztály címét és az OSSKI számlájának címzettjét is.
 2. Új dolgozókat az "Adatlapon" feltüntetett személyi adatokkal kell bejelenteni, a munkahely azonosítójára hivatkozva. (A személyi adatok közlését, ill. az ellenőrzött személyek számában bekövetkező változás bejelentését R. 2. számú melléklete 2. számú függelékének 6. pontja írja elő.)
 3. A személyi adatok kezelésével kapcsolatos jogi előírások teljesítése érdekében a munkáltatónak be kell szereznie a munkavállalók beleegyező nyilatkozatát megfelelő személyi adataiknak (név, születés dátuma, anyja születéskori neve, TAJ-szám) az OSSKI OSzDSz által vezetett országos nyilvántartáshoz (a R. 2 számú függelék 2. számú melléklethez, 23. pont).
 4. Az ellenőrzött munkavállalók számának csökkentését csak akkor lehet a térítési összegben érvényesíteni, ha azt a munkahely az ellenőrzési időszakot megelőző hónap 10-éig írásban bejelenti. (A munkahelyi létszámok aktualizálását, továbbá a dózismérők számozását minden ellenőrzési időszakot megelőzően kell elvégezni. Elkésett vagy elmulasztott bejelentés esetén a számozott és már munkahelyhez, illetve személyhez rendelt film más intézmény számára nem küldhető el, más mérésre nem használható.)
 5. Az ellenőrzött létszám bővítése bármikor bejelenthető, azonban a 2 hónapos ellenőrzési időszak tört részében elvégzett mérésekért is a teljes térítési díjat számlázzák.
 6. A létszámban, illetve a személyi adatokban bekövetkezett változásokat soron kívül kell jelezni, hogy azokat már a legközelebbi filmküldésnél érvényesíthessék.

5. Térítési díj

 1. A személyi dozimetriai ellenőrzés (85.14.18.0 SzJ számú, tárgyi adómentes) igazgatási szolgáltatási térítési díját az 1/2009. (I. 30.) EüM. rendelet 1. számú mellékletének VIII.18. pontja szabályozza.
 2. R. 2. sz. melléklete 2. sz. függeléke szerinti feladatok teljesítése magába foglalja a dozimetriai ellenőrzés tényével, továbbá az adatmegőrzéssel, értékeléssel és feldolgozással kapcsolatos tevékenységet.
 3. A dózismérő használatának vagy kiértékelt (leolvasott) jelzésének bármilyen minősítése - beleértve a „használatlan” vagy „nem érkezett”, „nem értékelhető” minősítéseket is - az ellenőrzési esetre vonatkozó eredménynek tekintendő, ezért az eseti térítési díjat az OSSKI ilyen esetekben is számlázza (ld. még 4. szakasz 4. bekezdése).
 4. A jelenlegi 2 hónapos (egyes esetekben 1 hónapos) mérési időtartamtól az OSSKI nem térhet el (ld. R. 2. számú függelék a 2. számú melléklethez, 3. pont). (Ha a munkáltató – bármilyen okból – az előírt 1 vagy 2 hónapos ellenőrzési időtartamot önkényesen meghosszabbítja, akkor az OSSKI az ellenőrzési eredményekről csak a szabályos esetekben kiállított eredménylaptól eltérő, nem akkreditált formájú és tartalmú értesítést adhat ki.)

6. Eredményközlés, feljegyzési szint

 1. 2006 elejétől az eredménylapon minden ellenőrzött dolgozónál közlik a mért személyi dózisegyenértéket, a 4. szakasz szerinti minősítést vagy jelzést arra vonatkozóan, hogy a mért dózis a feljegyzési szint alatti volt. Ennek új értéke kéthavi ellenőrzési időszakra 0,2 mSv (egyhavi ellenőrzésnél maradt a 0,1 mSv feljegyzési szint).

forrás: osski.hu

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

18
09/2010
0

Paraklinikai röntgen fórum VII.

A MEDING Országos Orvostechnikai Egyesület, a Magyar Radiológusok Társasága Sugárfizikai-technikai és Sugárvédelmi Szekciója, az Országos FJC Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Magyar Orvosfizikai Társaság, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja, a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete és a Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület Elektronikus Műszer és Orvostechnikai Szakosztálya közös tudományos ülése
Paraklinikai röntgen fórum VII.
(Röntgenberendezéseken végzendő mérések a minőség és a biztonság érdekében)
Időpontja: 2010. október 12. (kedd), 9-16 óra
Helye: ÁEK, volt MÁV Központi Kórház, Budapest, VI., Podmaniczky u. 111.
II. emeleti tanácsterem (regisztráció 8:30-tól)

Ezúton tisztelettel meghívjuk az orvosi röntgenberendezések témájában érdekelt szakemberek legszélesebb körét (vizsgálatokat végzők, szakorvosok, szakasszisztensek, gyártók, szervizek, orvostechnikai és orvosfizikai szakemberek, hatóságok) hetedik alkalommal megrendezésre kerülő interdiszciplináris fórumunkra, amely a 2003. november 11-én, 2005. június 7-én, 2006. október 10-én, 2007. november 8-án, 2008. szeptember 25-én és 2009. június 9-én megtartott, nagy érdeklődést kiváltó tudományos üléseink folytatása. A rendezvény akkreditálása mérnökök, illetve radiológus/képi diagnosztikai asszisztensek számára előkészületben van. A részvétel díjtalan.

Nagy Csaba
MEDING-elnök
Porubszky Tamás, Ph.D
OSSKI tud. főmunkatárs

Részletes program
9.00 Megnyitó. A rendező és támogató szervezetek képviselőinek üdvözlése
9.20 Richter Nándor: Megemlékezés dr. Katona Zoltánról, születésének 80. és halálának 15. évfordulója alkalmából
Konferenciabeszámoló. Üléselnök: Nagy Csaba
9.35 Porubszky Tamás: Third European IRPA Congress, Helsinki, 2010.június 14-18. –International Conference on Radiation Protection in Medicine, Várna, 2010. szept. 1-3.
9.45 Kérdések, hozzászólások
Továbbképzés, visszatekintés. Üléselnök: Richter Nándor
9.50 Köteles György: Környezeti sugárterheléseink és biológiai hatásaik
10.10 Mózsa Szabolcs: A Bakáts téri Rádiumkórház történetéből
10.25 Kérdések, hozzászólások
Az MRT Sugárfizikai-technikai és Sugárvédelmi Szekciója. Üléselnök: Köteles György
10.35 Vittay Pál: A Szekció megalakulása és célkitűzései
10.50 Pellet Sándor, Giczi Ferenc, Temesi Alfréda, Brunner Péter: Az orvosi sugárterhelés jelentőségének változása és következményei
11.00 Szekeres Sándor: A 31/2001. EüM rendelet és a röntgenmunkahelyek minőségbiztosítása
11.10 Porubszky Tamás: A diagnosztikai röntgenberendezések technikai minőség-ellenőrzésének hazai helyzete és az előrelépés lehetőségei
11.25 Kérdések, hozzászólások
11.35 Szünet. Büfé
Digitális radiológia. Üléselnök: Turai István
12.10 Elek Richárd: A mammográfiában alkalmazott képreceptorok jellemzői és minőségügyi vonatkozásaik
12.20 Róka Tímea: Hagyományos és digitális radiológia az asszisztensi munkafolyamatok tükrében
12.30 Nagy Gyöngyi:A modern képalkotás eszközei a Zala Megyei Kórház Radiológiai és Izotópdiagnosztikai Osztályán
12.40 Bágyi Péter: Radiográfusi, radiológusi munkafolyamatok változása digitális környezetben
12.50 Szekeres Sándor: Napi minőségellenőrző vizsgálatok a digitális radiológiában
13.00 Kérdések, hozzászólások
Sugárvédelem, páciensdozimetria. Üléselnök: Nagy Gyöngyi
13.10 Vittay Pál: A páciensdozimetriáról, 2. rész
13.25 Bell Barbara, Forrai Gábor, Porubszky Tamás, Turai István: Dóziscsökkentés kontra diagnózis
13.35 Pellet Sándor: Az indokoltság és az optimálás érvényesítése a röntgendiagnosztikában
13.45 Giczi Ferenc, Pellet Sándor, Brunner Péter, Eliseo Vañó et al.:A képalkotó eszközök működési paramétereinek hatása a páciensdózisokra az intervenciós radiológiában
13.55 Porubszky Tamás: Hogyan szűrjük a röntgensugarat?
14.05 Kérdések, hozzászólások
14.15 Szünet
Céges előadások. Üléselnök: Porubszky Tamás
14.25 Kovács Zsigmond, Bréda László: A Control-X Medical Kft. minőségellenőrző mérései
14.35 Janka Károly (X-Medical Kft.): A röntgencsőöregedésből adódó csőáramváltozás hatása a páciensdózisra analóg, CR és DR technika alkalmazása esetén
14.45 Gémes László (Medimat Kft.): DRX technológia - DR röntgen kazetta és alkalmazásai
14.55 Kérdések, hozzászólások
15.00 Kerekasztal beszélgetés. (Benne:Kérdések, hozzászólások.) Vezeti: Nagy Csaba

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com 

28
02/2010
0

Határidő! Statisztika a 2009. évi radiológiai tevékenységről

Az Országos Szakfelügyelő Főorvos utasítására a 2009. évi radiológiai tevékenységről készült statisztikai jelentést

2010. február 28-ig

kell elküldeni a a Megyei Szakfelügyelő Főorvosnak, továbbá az OSSKI-nak is, vagy postai úton az alábbi címre: Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,1775 Budapest, Pf. 101. Vagy e-mail-en Váradi Csaba munkatársunknak.

A jelentés elkészítéséhez szükséges leírás és nyomtatvány letölthető innen:

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

22
02/2010
0

Statisztika a 2009. évi radiológiai tevékenységről

Az Országos Szakfelügyelő Főorvos utasítására a 2009. évi radiológiai tevékenységről készült statisztikai jelentést

2010. február 28-ig

kell elküldeni a a Megyei Szakfelügyelő Főorvosnak, továbbá az OSSKI-nak is, vagy postai úton az alábbi címre: Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,1775 Budapest, Pf. 101. Vagy e-mail-en Váradi Csaba munkatársunknak.

A jelentés elkészítéséhez szükséges leírás és nyomtatvány letölthető innen:

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

· 1 trackback